Vedtægter for Støtteforeningen Asgaard

§ 1. Foreningens navn og formål.

Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen Asgaard.

Stk. 2. Støtteforeningen Asgaards formål er:

 • At arbejde aktivt for Friskolen Asgaard i Skibbild-Nøvling.

 • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der er til glæde og gavn for friskolens brugere.

 • At arbejde positivt for friskolen, som et naturligt og innovativt samlingssted for lokalbefolkningen.

§ 2. Medlemskab og kontingent.

Stk. 1. Støtteforeningen Asgaard er upolitisk, og enhver der måtte ønske det, kan optages som medlem i en af følgende medlemskategorier:

 • Personligt medlemskab: For personer der ønsker at støtte foreningens formål.

 • Firmamedlemskab: For erhvervsvirksomheder og foreninger der ønsker at støtte foreningens formål.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og medlemskab opnås ved køb af medlemskort til Støtteforeningen Asgaard.

§ 3. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Suppleanter kan, efter bestyrelsens beslutning, deltage i bestyrelsesmøderne med stemmeret

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år på generalforsamlingen. På valg er i lige årstal 2 medlemmer og i ulige årstal 3 medlemmer.

Stk. 4. To bestyrelsessuppleanter og to revisorer vælges for ét år på generalforsamlingen.

§ 4. Forretningsorden.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette.

Stk. 3. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger føres til referat.

§ 5. Økonomi og Regnskab.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra d. 1.2-31.1, og regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand.

Stk. 2. Det er revisorernes pligt mindst én gang i løbet af året at gennemgå regnskab og bilag.

Stk. 3. Udgifter skal attesteres af formanden eller kassereren.

Stk. 4. Støtteforeningen Asgaards midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.

Stk. 5. Uddeling af økonomisk støtte til Friskolen Asgaard kan kun ske ved skriftlig ansøgning.

Stk. 6. Støtteforeningen Asgaards medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med hele sin formue.

§ 6. Tegningsret.

Stk. 1. Støtteforeningen Asgaard tegnes af formanden og to fra bestyrelsen i forening.

§ 7. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle Støtteforeningen Asgaards anliggender.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes én gang årligt i marts/april måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på Friskolen Asgaards hjemmeside samt på Skibbild-Nøvlings hjemmeside og ved mail til foreningens medlemmer med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 4. Fastlæggelses af næste års kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

 7. Valg af 2 revisorer

 8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt (brev/mail) og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag og afstemning på generalforsamlingen foretages skriftligt, blot ét medlem ønsker dette og ellers ved håndsoprækning.

Stk. 6. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

§ 9. Stemmeret.

Stk. 1. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent senest d. 1. marts forud for generalforsamlingen.

Stk. 2. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, 1 stemme pr. medlemskab.

§ 10. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§ 11. Ophævelse af foreningen.

Stk. 1. Ophævelse af Støtteforeningen Asgaard kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen.

Stk. 2. Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3. Ved ophævelse af Støtteforeningen Asgaard tilfalder dens midler lokale formål.

Vedtaget på Stiftende generalforsamling mandag d. 20. oktober 2014.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre accepterer du vores brug af cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk